IZP. 271.1.8.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23 sierpień 2011 10:24

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: 

"Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu
gm. Miastków Kościelny

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) nie później niż
w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

 

-       odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

-       przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

-       pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi 2011” (nieodpłatne). 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę podłogową z PCV w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu gm. Miastków Kościelny

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień:  CPV: 45432130-4 – Pokrywanie podłóg.

 

 

 

Lokalizacja inwestycji: Zgórze, Zwola gm. Miastków Kościelny

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w:

 

o   przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

o   opisie przedmiotu zamówienia który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

 

 

Zakres zamówienia:

 

1 )  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 471,585m2

 

2 )  Warstwy wyrównawcze i wygładzające – grunt dyspersyjny – 502,29 m2

 

3 )  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 – 502,29 m2

 

4 )  Warstwy wyrównawcze i wygładzające – warstwy przewodzące do wykładzin z PCV – 111,92 m2

 

5 )  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wyłożeniem na ściany 10cm – wykładzina antystatyczna i antypoślizgowa przy ścianach na szerokość 90cm w innym kolorze – 502,29 m2

 

6 )  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych – 502,29 m2

 

7 )  Progi stalowe – 8m.

 

 

 

Charakterystyka techniczna wykładziny podłogowej przeznaczonej dla sal lekcyjnych, szatni, jadalni, oddziału przedszkolnego:

 

1.    Wykładzina podłogowa z PCV.

 

2.    Wykładzina do obiektów użyteczności publicznej przeznaczona do placówek oświaty.

 

3.    Grubość całkowita – min. 2,0mm.

 

4.    Grubość warstwy użytkowej – min. 0,8 mm.

 

5.    Masa powierzchniowa – min. 2,8 kg/m2 /m3

 

6.    Wykładzina antystatyczna.

 

7.    Odporność barwy na światło sztuczne: min. 6

 

8.    Oddziaływanie krzesła na rolkach – brak uszkodzeń.

 

9.    Skutek ruchu nogi mebla – brak uszkodzeń.

 

 

 

Charakterystyka techniczna wykładziny podłogowej przeznaczonej dla sali sportowej:

 

1. Wykładzina podłogowa z PCV.

 

2. Wykładzina do obiektów użyteczności publicznej przeznaczona do placówek oświaty.

 

3. Grubość całkowita – min. 4,0mm.

 

4. Grubość warstwy użytkowej – min. 0,4 mm.

 

5. Masa powierzchniowa – min. 3,5 kg/m2 /m3

 

6. Wykładzina antystatyczna.

 

7. Odporność barwy na światło sztuczne: min. 6

 

8. Oddziaływanie krzesła na rolkach – brak uszkodzeń.

 

9. Skutek ruchu nogi mebla – brak uszkodzeń.

 

 

 

 

 

Charakterystyka techniczna wykładziny podłogowej przeznaczonej dla sali komputerowej:

 

1. Wykładzina podłogowa z PCV.

 

2. Wykładzina do obiektów użyteczności publicznej przeznaczona do placówek oświaty.

 

3. Grubość całkowita – min. 2,0mm.

 

4. Grubość warstwy użytkowej – min. 0,8 mm.

 

5. Masa powierzchniowa – min. 2,8 kg/m2 /m3

 

6. Wykładzina elektrostatyczna, rozpraszająca.

 

7. Odporność barwy na światło sztuczne: min. 6

 

8. Oddziaływanie krzesła na rolkach – brak uszkodzeń.

 

9. Skutek ruchu nogi mebla – brak uszkodzeń.

 

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 14.10.2011 roku.

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  następujące warunki:

 

 1. złożą właściwą i właściwie podpisana ofertę,

   

 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   

 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

   

 4. dysponują potępiałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
  i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

   

 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   

 

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

 1. formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1);

   

 2. oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2);

   

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
  rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
  pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
  ust. 1 pkt. 2 ustawy;

   

 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawe zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   

 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   

 6. wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( należy załączyć referencje );

   

 7. podpisany  projekt umowy i parafowane wszystkie strony umowy (załącznik nr 4),

   

 8. dane dotyczące podwykonawców z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i zakresu powierzonych im części zamówienia wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do  oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeśli oferent  przewiduje zatrudnienie podwykonawców ).

   

 9. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.

   

 10. oświadczenie Wykonawcy, że wykładzina PCV może być montowana w obiektach użyteczności publicznej jakim jest szkoła.

   

 11. charakterystyka techniczna oferowanej wykładziny.

   

 

 

 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 

 

 

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

   

 

 

Wadium – 1 000 zł.

 

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2011r. godz. 9:45.

 

 

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu 31.08.2011 roku o godz. 10:00.

 

 

 

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

 

Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 254600-2011.

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 

 

 

Wioletta Ulrich-Juś

 

- inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

SIWZ

Przedmiar

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.