IZP. 271.1.6.2011 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 700 000 zł

10 sierpień 2011 11:41

 GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759  z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Nazwa zadania: 

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości  1 700 000 zł”.

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł – koszt przygotowania ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

 

 

Sposoby przekazania:

 

-       odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

-       przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

-       pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi” ( nieodpłatne ).

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 

 

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 700 000 zł”.

 

 

 

Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Miastków Kościelny w kwocie
1 700 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr IX/34/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia bankowego długoterminowego kredytu w łącznej wysokości
1 700 000 zł.

 

- Okres kredytowania: 2011r. – 2020r.

 

- Data udzielenia kredytu –12.09.2011r.

 

- Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu tj. od dnia 12.09.2011 r. włącznie do dnia 31.01.2012r.

 

- Karencja w spłacie kredytu do 28.02.2019r. 

 

-        Spłata kredytu  nastąpi w latach 2019 do 2020, w poniższych okresach:

 

o   w roku 2019:

 

§  28.02.2019r.: 50 000 zł

 

§  31.03.2019r.: 100 000 zł

 

§  31.05.2019r.: 100 000 zł

 

§  30.06.2019r.: 100 000 zł

 

§  31.07.2019r.: 100 000 zł

 

§  30.09.2019r.: 100 000 zł

 

§  31.10.2019r.: 100 000 zł

 

§  30.11.2019r.: 100 000 zł

 

§  31.12.2019r.: 100 000 zł

 

o   w roku 2020:

 

§  28.02.2020r.: 50 000 zł

 

§  31.03.2020r.: 100 000 zł

 

§  31.05.2020r.: 100 000 zł

 

§  30.06.2020r.: 100 000 zł

 

§  31.07.2020r.: 100 000 zł

 

§  30.09.2020r.: 100 000 zł

 

§  31.10.2020r.: 100 000 zł

 

§  30.11.2020r.: 100 000 zł

 

§  31.12.2020r.: 100 000 zł

 

-        Spłata odsetek następować będzie miesięcznie.

 

-        Pierwsza wpłata  odsetek nastąpi w dniu 31.01.2012r.

 

-        Kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

 

o   Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.

 

o   Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania.

 

o   Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi, pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.

 

-        Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel „in blanco”.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia:  12.09.2011r.

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

 

wykonania zamówienia;

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

 1. Formularz oferty przetargowej – wypełniony i podpisany przez oferenta (załącznik nr 1);

   

 2. Oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2);

   

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

   

 4. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8  Prawa zamówień publicznych, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert,

   

 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i innych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwych organów, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

o   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

o   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

o   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

 1. Parafowane istotne postanowienia przyszłej umowy (załącznik nr 3),

   

 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

   

  Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

   

   

   

  1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    

  2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    

  3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    

  4. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

    

   

   

  Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

   

  1.      Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

   

  2.     Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 3,4,5 i 9 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

   

  3.      Inne dokumenty.

   

   

   

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

   

   

   

  Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2011 roku  godz. 9:45.

   

   

   

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
  w dniu 23.08.2011 roku o godz. 10:00.

   

   

   

  Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

   

   

   

  Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   

   

   

  Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla oferentów, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

   

   

   

  Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru oferenta.

   

   

   

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

   

   

   

  Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

   

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 238474-2011.

   

   

   

  Osoby uprawnione do kontaktów:

   

  Elżbieta Sitek – Skarbnik Gminy – w zakresie przedmiotu zamówienia.

   

  tel. (0 25) 7511287

   

  email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

   

  Wioletta Ulrich-Juś – insp. ds. zamówień publicznych – w zakresie procedury przetargowej.

   

  tel. (0 25) 7511286 w. 32,

   

  email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   

   

   

  Załączniki:

   

   

   

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   

                 1.    Formularz ofertowy.

   

  2.    Oświadczenie o spełnianiu warunków.

   

  3.    Istotne postanowienia przyszłej umowy.

   

  4.    Uchwała Nr IX/34/2011 z dnia 20.05.2011 roku  Rady Gminy Miastków Kościelny w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym.

   

  5.    Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2011-2018.

   

  6.    Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastków Kościelny na rok 2011.

   

  7.    Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastków Kościelny na rok 2011.

   

  8.    Uchwała Nr IX/36/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 maja  2011 roku.

   

  9.    Uchwała Nr X / 44 /2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 17.06.2011.

   

  10.  Uchwała Nr 337/S/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 14 lipca 2011 roku.

   

  11.  Uchwała Nr 25/S/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2011 roku.

   

  12.  Uchwała Nr 26/S/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 20 stycznia 2011 roku.

   

  13.  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

   

  14.  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

  15.    Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

   

  16.    Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – wg. stanu na koniec IV kwartału 2010 roku.

   

  17.    Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku.

   

  18.    Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

   

  19.    Bieżące zobowiązania Gminy Miastków Kościelny na dzień 31 lipca 2011 roku.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.