IZP. 271.1.5.2011 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09 sierpień 2011 13:18

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

„Remont drogi gminnej w miejscowości Zasiadały-Grabów”

wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

Jerzy Parol

Al. Legionów 19

08-400 Garwolin

1. Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jerzy Parol Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 22.08.2011r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów
w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROMOS” Sp. z o .o.
ul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska
Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. 70,25

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowo Produkcyjne „BARTOS”
Kol Górzno 108A
08-404 Górzno
Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. 90

3

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
Jerzy Parol
Al. Legionów 19
08-400 Garwolin
Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. 100

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

Do wiadomości:

  1.  Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a/a

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.