IZP.272.1.5.2011 Zaproszenie do składania ofert

08 czerwiec 2011 10:05

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro 

Gmina Miastków Koscielny zaprasza do złożenia ofert na

Wykonanie projektu budowlanego budowy ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działek
Nr 134/2 i 134/3 położonych w miejscowości Miastków Kościelny.

 

I. Zakres rzeczowy obejmuje projekt:  

 

1.      Miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu – miejsca parkingowe zaprojektowane  z kostki betonowej grubości min. 6cm – 600m2,

2.     Ciągów komunikacyjnych oraz chodników – ciągi komunikacyjne zaprojektowane z kostki betonowej grubości min. 8 cm na podbudowie betonowej, chodniki z kostki betonowej grubości min. 6cm – 1 100m2,

3.     Ogrodzenia panelowego wysokości 1,8m z bramą wjazdową przesuwaną oraz furtką – 400mb,

4.     Zagospodarowania terenu płytami ażurowymi eko – 400m2,

5.     Wykonania powierzchniowego odprowadzenia wody deszczowej
z wyprofilowaniem terenu,

6.     Plantowania terenu wraz z obsianiem trawą i nasadzeniami roślinnymi.

 

Ponadto w projekcie należy przewidzieć:

 

1.      Ławki – 3 sztuki,

2.     Kosze na śmieci – 3 sztuki.

 

II.  Zakres prac obejmuje:

 

o   opracowanie projektu budowlanego – w 5 egzemplarzach na piśmie
i 1 egz. w wersji elektronicznej,

o   opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. na piśmie i 1 w wersji elektronicznej,

o   opracowanie przedmiaru robót w 2 egz. na piśmie i 1 egz. w wersji elektronicznej,

o   opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – po 1 egz. na piśmie i po 1 egz. w wersji elektronicznej,

o   przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego,

o   niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

III. Kosztorys inwestorski powinien spełniać wszelkie warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

 

IV. Wykonawca winien uwzględnić w cenie projektu wszelkie koszty związane z jego wykonaniem i uzgodnieniem. W ofercie należy podać cenę ofertową  brutto za wykonanie zadania projektowego. 

 

V. Szczegółowy zakres oraz forma  projektu winna być zgodna z zasadami sztuki projektowej oraz obowiązującymi przepisami   m. in.:

 

  • ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z póź. zm.).
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133.)
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), oraz umożliwiać prawidłowe wykonanie inwestycji.

     

VI.  Zakładany termin wykonania prac projektowych do 20.10.2011r.

 

Ofertę wraz z oświadczeniem potwierdzającym zdolność do realizacji przedmiotowej usługi w oparciu o niniejsze warunki ofertowe, jak również wynikające z zapisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć w:

 

Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, pokój Nr 12,
ul. Rynek 6,  08-420 Miastków Koscielny

 

w terminie do 28.06.2011 r., godz. 9:45.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2011r. o godz. 10:00 w pokoju nr 13.

 

Składana oferta winna zawierać cenę brutto za wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres prac projektowych.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zaproszenia jest p. Wioletta Ulrich-Juś - insp. ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych,

 

tel. 25 684 16 32                                                                        Zatwierdzam:

 

                                                                                Jerzy Jaroń – Wójt Gminy Miastków Kościelny

 

Załącznik:

 

1.      Formularz oświadczenia.

2.     Mapa z terenem działek objętych opracowaniem

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.