IZP 271.1.3.2011 Przetarg nieograniczony

05 maj 2011 10:04

  GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8Nazwa zadania: Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym”.

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 10 zł – koszt przygotowania ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Sposoby przekazania:

 • odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 • przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 • pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi” ( nieodpłatne ).

Lokalizacja inwestycji: gm. Miastków Kościelny.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2011r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

 

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP zamawiający żąda złożenia:

  1. dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1, pkt. 2 tj, posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzających że te dostawy zostały wykonane należycie - załącznik nr 3. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli wykonawca wykaże (w załączniku nr 3), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną pracę polegającą na dostawie, montażu placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni pod sprzętem rekreacyjnym amortyzującej upadek dziecka z wysokości do 1,5 m o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 złotych brutto w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie placu zabaw (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów),

 

  1. dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1 pkt. 3 tj. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający żąda złożenia:

   1.2.1 
   wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 Zamawiający uzna spełnienia w/w warunku jeżeli wykonawca wykaże (w załączniku nr 4), że dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej min. w ograniczonym zakresie.

   1.2.2
   Oświadczenia, że osoba(y), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli wykonawca załączy oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień – załącznik nr 5,

 

        3. W przypadku gdy wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powoływał będzie się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7 oraz załącza wypełniony załącznik nr 6 „Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia”.

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy przez Zamawiającego z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda złożenia:

2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8,

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Zgodnie z Art. 26. ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

 

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 1. Formularz oferty - załącznik nr 1.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzających że te dostawy zostały wykonane należycie - załącznik nr 3. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże (w załączniku nr 3), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną pracę polegającą na dostawie, montażu placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni pod sprzętem rekreacyjnym amortyzującej upadek dziecka z wysokości do 1,5 m o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 złotych brutto w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie placu zabaw (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów).

 4. Załącznik nr 4 – wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia.

 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

 6. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia na załączniku nr 6.

 7. Załącznik nr 7 – pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 11. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 12. Parafowane istotne postanowienia przyszłej umowy.

 

 

Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

  1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 3,4,5 i 9 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

  3. Inne dokumenty.

 

Wadium: 

Zamawiający wymaga aby oferta zabezpieczona była wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto) dotyczącej zadania.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

 

Termin składania ofert upływa dnia 24 maja 2011r. o godz. 9:45.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu
24 maja 2011r. o godz. 10:00.

 

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla oferentów, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru oferenta.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 100438-2011.

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 

Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do specyfikacji:

 1. Formularz oferty.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat.

 4. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia.

 5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

 6. Dane dotyczące podwykonawców.

 7. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

 8. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.

 9. Opis przedmiotu zamówienia.

 10. Istotne postanowienia przyszłej umowy.

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.