Zawiadomienie

29 kwiecień 2011 14:03

IZP. 721.1.2.2011 ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Kredyt długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł” - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.       Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Kredyt długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł - wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

 

Bank Spółdzielczy w Garwolinie

ul. Kościuszki 24

08-400 Garwolin

 

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany oferent obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 Pzp i postanowieniami SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta

Liczba punktów

w kryterium cena

1

Bank Spółdzielczy w Garwolinie
ul. Kościuszki 24
08-400 Garwolin

Oferta  spełniała warunki udziału w postępowaniu,
 była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

100

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.