Organizacje pozarządowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Skupiają ludzi o dużej wiedzy i doświadczeniu. Stwarzają możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz społeczności lokalnej. Współpraca organizacji pozarządowych z  samorządem terytorialnym stwarza szansę lepszej realizacji ich wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Obecnie organizacje pozarządowe są jednym z ważniejszych zasobów społecznych jakimi dysponuje gmina. Liderzy tych organizacji należą z reguły do ludzi bardzo aktywnych, którzy mają kontakty z wieloma środowiskami  oraz dobre rozeznanie w problemach społeczności lokalnej. Dzięki temu dla gminy stają się ważnym partnerem w realizacji projektów i opiniowaniu ważnych dla społeczności lokalnej decyzji.

Według definicji ustawowej, organizacje pozarządowe są to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Wyjątek od tej reguły stanowią: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, fundacje utworzone przez partie polityczne, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej. Są to organizacje obywatelskie działające z inicjatywy własnej na rzecz wybranego przez siebie wycinka interesu publicznego.

Podmioty te mogą w sferze zadań publicznych prowadzić działalność pożytku publicznego. Sfera zadań publicznych określona została w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.). Dodatkowo w/w ustawa określa szczegółowe zasady oraz formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Formularz_konsultacji-2019.doc)Formularz_konsultacji-2019.doc 35 kB2018-10-24 13:56
Pobierz plik (Projekt_Programu_WSPOLPRACY-2019.doc)Projekt_Programu_WSPOLPRACY-2019.doc 77 kB2018-10-24 13:54
Pobierz plik (ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie.pdf)USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaUSTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie230 kB2017-08-11 14:21
Pobierz plik (rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej.pdf)rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej.pdfRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 355 kB2017-08-11 14:21
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.