IZP.271.1.2.2011 Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2 300 000zł.

15 kwiecień 2011 08:33

 GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 

Nazwa zadania: 

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł”.

 

Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł – koszt przygotowania ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi” ( nieodpłatne ).

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 „Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2 300 000 zł”.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Miastków Kościelny w kwocie
1 000000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
w kwocie  1300000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VI/26/2011 z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia bankowego długoterminowego kredytu w łącznej wysokości
2300000 zł.

 - Okres kredytowania: 2011r. – 2018r.

- Data udzielenia kredytu – 4 maja 2011 r.

- Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu tj. od dnia 4.05.2011r. włącznie do dnia 28.02.2012r.

- Karencja w spłacie kredytu do 31.03.2015r. 

Spłata kredytu nastąpi w latach 2015 do 2018, w poniższych okresach:

w roku 2015:

§ 31.03.2015r.: 100 000 zł

§ 31.05.2015r.: 100 000 zł

§ 30.06.2015r.: 100 000 zł

§ 31.07.2015r.: 100 000 zł

w roku 2016:

§ 31.03.2016r.: 100 000 zł

§ 31.05.2016r.: 100 000 zł

§ 30.06.2016r.: 100 000 zł

§ 31.07.2016r.: 100 000 zł

w roku 2017:

§ 31.01.2017r.:100 000 zł

§ 28.02.2017r.: 100 000 zł

§ 31.03.2017r.: 100 000 zł

§ 31.05.2017r.: 100 000 zł

§ 31.07.2017r.: 100 000 zł

§ 30.09.2017r.: 100 000 zł

§ 31.10.2017r.: 100 000 zł

w roku 2018:

§ 31.01.2018r.: 100 000 zł

§ 28.02.2018r.: 100 000 zł

§ 31.03.2018r.: 100 000 zł

§ 31.05.2018r.: 100 000 zł

§ 31.07.2018r.: 100 000 zł

§ 30.09.2018r.: 100 000 zł

§ 31.10.2018r.: 100 000 zł

§ 30.11.2018r.: 100 000 zł

Spłata odsetek następować będzie miesięcznie.

Pierwsza wpłata odsetek nastąpi w dniu 28.02.2012 r.

Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu.

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel „in blanco”.

Pożądany termin realizacji zamówienia:  04.05.2011r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Formularz oferty przetargowej – wypełniony i podpisany przez oferenta (załącznik nr 1);
 2. Oświadczenie w sprawie spełniania przez oferenta warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2);
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).
 4. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8  Prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert,
 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i innych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwych organów, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 1. Parafowane istotne postanowienia przyszłej umowy (załącznik nr 3),
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 

 Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że:

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 1. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 3,4,5 i 9 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

3. Inne dokumenty.

 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

 Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2011r.  godz. 9:45.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu 27.04.2011r. roku o godz. 10:00.

 Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla oferentów, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru oferenta.

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 78604-2011.

 Osoby uprawnione do kontaktów:

 Elżbieta Sitek – Skarbnik Gminy – w zakresie przedmiotu zamówienia.

tel. (0 25) 7511287

email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wioletta Ulrich-Juś – insp. ds. zamówień publicznych – w zakresie procedury przetargowej.

tel. (0 25) 7511286 w. 32,

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

3. Istotne postanowienia przyszłej umowy.

4. Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia
11 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym.

5. Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny na lata 2011-2018.

6. Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastków Kościelny na rok 2011.

7. Uchwała Nr VII/31/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastków Kościelny na rok 2011.

8. Uchwała Nr 368/S/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 03 grudnia 2010r.

9. Uchwała Nr 136/S/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlach z dnia 01 kwietnia 2011r.

10. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

11. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

12. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

13. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – wg. stanu na koniec IV kwartału 2010 roku.

14. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku.

15. RB-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

16. Bieżące zobowiązania Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.03.2011 roku.

 

 Miastków Kościelny, dnia 14.04.2011r.

 

 

Sporządziła:    

Wioletta Ulrich-Juś

inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych
funduszy strukturalnych

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

          Zatwierdził:

              Jerzy Jaroń

   Wójt Gminy Miastków Kościelny

                                                                     

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia do SIWZ:

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu

 2. Uchwała Nr 150/S/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 06 kwietnia 2011r.

 3. Uchwała Nr XXIV/92/93 Rady Gminy w Miastkowie Kościelnym z dnia 29 czerwca 1993 roku.

 4. Zaświadczenie

 5. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2010

 6. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2010

 7. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2009

 8. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2009

 9. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

 10. Wniosek o nadanie numeru NIP

 

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.